norgeidag.blogg.se

Raporten om Norge Idag

Go'dag!

 

Vi er Nasjonale Varslergruppe.

 

Adressatene til denne rapport er flere. Vi har sett det hensiktsmessig å adressere til de skandinaviske utenriksstasjoner pluss til den amerikanske, engelske, polske, kosovo og spanske delegasjon for å understreke den svært alvorlige situasjon som eksisterer i Norge.

 

Sverige, Danmark, Island og Norge er de nasjoner som det øves størst press på nå for gjennomføring av den Luciferianske AGENDA21. Dette har sin bakgrunn i disse nasjoners status som Lutheranske Protestanter som alltid har vært dypt foraktet av Vatikanet. Det er imidlertid viktig å vite at dette argument alltid har vært en dekkoperasjon og at Vatikanet og Lutheranerne alltid har samarbeidet. Skandinavia har blitt infiltrert av enJesuittisk skyggeregjering som bruker forræderske dobbeltagenter og frontfigurer slike som Erna Solberg.

 

Habsburgerriket, hvor Spania er under, blir foreløpig mindre belastet av satanistene, men på kort sikt er det ingen nasjon som vil bli spart for tyranniet til "Den Nye Verdensorden" dersom det ikke skjer en global oppvåkning. Spania nevnes spesielt i denne sammenheng som den eneste nasjon globalt hvor det skjer en omfattende oppvåkning i henhold til vårt nettverk i "Christsway", og som vi håper kan gi store ringvirkninger.

 

Vi tror at den sene oppvåkning her i Norge har å gjøre med at vi er den nasjon i verden som har det største antall av Frimurere i forhold til folketallet, og som derfor holder store deler av folkemassen i age gjennom en fryktkultur med base i LO og NHO (Landsorganisasjonen og Norges Hoved Organisasjon).

 

Det svenske foreldreparet Alitcia A. K. Forsberg (opprinnelig svensk) og Armend Caushi (opprinnelig kosovo-albaner, med svensk permanent opholdstilladelse), bosatt i Vennesla, har tatt kontakt med Nasjonale Varslergruppe i forbindelse med at Barnevernet har tatt ifra dem deres 4-fire barn.

 

Vi har gjennomgått alle dokumenter i saken med interesse siden vi stadig får henvendelser fra foreldre eller bare mor hvor deres barn har blitt fratatt dem av Barnevernet. I et par tilfeller har vi maktet å få disse ut av landet siden barna var destinert til det pedofile nettverket i Norge. Mørketallene er store.

 

Uten å gå inn i detaljer om Barnevernets behandling av saken Forsberg/ Qaushi så gjør vi oss følgende betraktninger:

 

Vi merker oss at barnefaren Armend Qaushi ikke har hatt tilgang på kompetent advokathjelp under prosessen. Det er jo selvklart at når advokaten bemerker 'at Barnevernet har bestemt at det finnes en interessekonflikt mellom far og mor' og ikke gjør noe med det så har vi å gjøre med en advokat som jobber for SYSTEMET og som dermed er inhabil.  Nasjonale Varslergruppe har erfaring gjennom mange år om hvordan disse som jobber for SYSTEMET følger instrukser nedsatt gjennom FN's AGENDA21 og som vår Regjering prioriterer.

 

Dette betyr at alle landets advokater, politi og fylkesmenn samt dommere er inhabile i saker som folket fører imot Staten, Fylket og Kommunen, dette er saker imot SYSTEMET og korrupsjonen her er TOTAL, ergo lovverket er blitt endret for å blokkere rettferdighets-hungrige nordmenn.

 

Denne agenda har som målsetting å skape misnøye, konfrontasjoner, angst og depresjon blant befolkningen som skal ende i KAOS. Denne agenda bærer signaturen til "Den Nye Verdensorden" og er totalt destruktiv for nordmenn og menneskeheten. I den hensikt å få gjennomført idealene i denne agenda arrangerer vår Regjering kontinuerlige dekkoperasjoner for å skape 'negativ energi' blant landets innbyggere.

 

Den mest ondsinnede, utspekulerte og effektive form for å skape denne 'negative energi' er ved å angripe småbarnsfamilier spesielt. Den smerte og frustrasjon som skapes ved at et småbarn blir tatt ifra sine foreldre vet alle er hinsides enhver form for tortur, spesielt når andre fremgangsmåter kunne og skulle vært brukt.

 

Her må bemerkes at AGENDA21 har øremerket destruksjon av barnefamilier av heterofile par i den hensikt å oppmuntre og infiltrere flere og flere homoseksuelle par som får øket tilgang på å få egne barn gjennom de hurtig ekspanderende surrogat tilbudene. Legg også merke til denne gruppens sterke økonomiske potensiale som også er tilsiktet. Alt dette er for ytterligere å undergrave, forgifte og ødelegge strukturen basert på en mor, en far og barn. Lovverket for å beskytte denne fornedrelsen av samfunnet kom hurtig på plass.

 

Nå har det kommet så langt at endog barnløse heteroseksuelle tyr til surrogat varianten istedetfor å adoptere, noe som skaper enda mere lidelser for foreldreløse barn som lengter etter å bli adoptert av kjærlige foreldre. Avskyeligheten og forfallet her kjenner ingen grenser og for å være istand til å gjennomføre dette er det plassert Hybrider i nøkkelposisjoner, personer som ser ut som mennesker men som mangler emosjoner og empati for medmenneskers lidelser.

 

Disse Hybrider er meget overbevisende og er tilogmed trenet opp til å felle en tåre dersom det kreves, men der hjertet er finnes det et stort svart hull. Det finnes mange eksempler på dette innenfor våre institusjoner over hele landet. Disse er avløserne av Nazistene under siste krig.

 

I dokumentene som Nasjonale Varslergruppe har gått igjennom refereres det til Politiets avhør av barnefaren om angivelig kontakt av seksuell karakter med sine to eldste døtre. Det naturlige her er at etter et slikt avhør så burde Barnevernet og Politiet uoppfordret ha tilkalt uavhengig sakkyndig hjelp for ytterligere utredning; dette har aldri blitt gjort.

 

I de mange saker Nasjonale Varslergruppe har hatt å gjøre med Politiet har det nemlig ikke vært i EN ENESTE hvor de har gjort jobben sin. Vår klare konklusjon er at samtlige politiledelser i hele landet er korrupte og kan ikke stoles på i det hele tatt.  Ikke en gang politianmeldelser for mordforsøk på medlemmer av Nasjonale Varslergruppe har blitt etterkommet, ingen avhør eller åstedsbefaring.

 

Se tll vår samarbeidspartner Dr Rauni-Leena Luukanen-Kilde som ble forsøkt myrdet ved et sykehus i Oslo av NATO-agenter etter å ha blitt bestrålt med skalare våpen/DEW (Directed Energy Weapon). Hun døde i februar 2015 av galloperende kreft. Hun var en sann trussel mot de mørke krefter for hennes psykiske evner. Politiet gjorde absolutt ingenting her.

 

Når Politiet senere har blitt rapportert til "Spesialenheten for Politisaker" har heller ingen oppfølging blitt gjort, 'enheten' støtter hele tiden Politiet uansett alvorlighetsgrad. Det som også går igjen er at i begge disse instanser er det Frimurere som regjerer i nøkkelposisjoner, også i mange sentrale posisjoner i Barnevernet. 

 

Frimurerene er valgt i stor bredde for å okkupere sentrale posisjoner land og strand rundt for å implementere Regjeringens og FN's AGENDA21. Frimurerne er de naturlige kandidater her på grunn av sitt blodsbåndløfte og taushetsplikt. Typiske embeter er Kommunenes Rådmenn og Fylkesmennene som hele tiden ødelegger nordmenns hverdag. Gjennom disse er også alle NAV-kontorene infiltrert.

 

Det sier seg selv at under slik omstendigheter er Alitcia og Armend fullstendig sjanseløse. Her nevnes også hva Ekteparet Dennis Bowen i Tønsberg går igjennom ifbm med Frimurer-mafian innen Barnevernet og Politiet.

 

Nasjonale Varslergruppe vet at det finnes mange innen Barnevernet og Politiet som er oppriktige og ærlige og som gjør en god jobb for samfunnet. Dessverre er det slik at mange av disse arbeider etter et "need-to-know" og "compartmentalization" prinsipp og som ikke kjenner til hva som skjer høyere oppe.

 

De foretrekker også å snu ryggen til dersom noe virker urimelig, alt for å beholde jobben. Dette har vi mange triste eksempler på og er en stor hindring for å luke bort den 2.kategori personer som finnes i sentralt viktige posisjoner og som Nasjonale Varslergruppe forsøker å få avskjediget.

 

Vi tar delvis til vår kreditt at Riksadvokat Tor Aksel Busch har fått ny Assisterende Riksadvokat, og som forhåpentligvis aldri kommer tilbake etter å ha belastet nordmenn i 17 år med de groveste samfunnssvik. 

 

Det haster med at flest mulig våkner opp til det faktum at vi har en skyggeregjering her til lands som skjuler seg bak en frontfigur som heter Erna Solberg som følger "Den Nye Verdensorden"  destruktive idealer for installering av:

 

LUCIFERIANSK SATANISME

 

Dette svineriet finnes nå i alle landets sykehusadministrasjoner, innen Statens Fastlegeordning og landets universiteter. Gjennom Folkehelseinstituttet påføres uvitende giftige vaksiner mens forræderske Mattilsynet ulovlig smugler inn genmodifisert mat gjennom Monsanto for forgiftning av nasjonen for å følge opp med agendaens hovedtema om depoblasjon (avfolkning). Her faller McDonald og BurgerKing utenfor enhver form for nasjonal kontroll hvor de daglig forgifter landets innbyggere.

 

På den annen side forhindrer ikke Luftfartstilsynet at fly trenger ulovlig inn i norsk luftrom i den hensikt å utøve skade på landets innbyggere ved å sprøyte giftstoffer via såkalt "Chemtrails/ Geoengineering" som inneholder tungmetaller som går inn i jordsmonnet og drikkevannet vårt og som spesielt er skadelig for småbarn.

 

Satansmakta har tilogmed opprettet "Kreft Koordineringssentra" i samtlige 426 kommuner land og strand rundt for å føre kontroll over hvor mange som kreperer som følge av forgiftningsprosessen som vår Skyggeregjering er istand til kynisk å påføre uskyldige og hårdtarbeidene nordmenn.

 

Trykk på lenken til "Kreft Koordineringssentra" og still deg selv spørsmålet om hvorfor denne lenken fører deg til "Kreftforeningen" hvor de ber deg om donasjoner for kreftforskning? Hvor går grensa for utspekulert jævelskap mens det aldri har vært flere som dør av kreft  enn idag?

 

Kjære adressater! Våkn opp til den forferdelige kynisme og ondskap som utvises her på vegne av våre såkalte folkevalgte og igjen på vegne av den globalt destruktive AGENDA21 fra FN. Kun en global oppvåkning for å kaste av oss ÅKET vil redde oss.

 

For disse som ikke kjenner til punktene i den destruktive AGENDA21-2030 gjengis den her i grove trekk:
 
1) Norges nasjonale suverenitet vil komme til veis ende.
2) Staten vil forvalte og drive alle landresurser, skogsområder, dyrket mark, vannresurser og husdyrhold.
3) Staten vil definere forretningsmodellen som skal følges samt de finansielle resurser som er tilrådelige.
4) All privat eiendom vil bli tatt over av Staten (Den er ikke bærekraftig i private hender)
5) Staten vil re-strukturere og definere familie-enheten.
6) Barn vil bli oppdratt og skolert av Staten.
7) Mennesket vil bli fortalt hvilken jobb det skal ha.
8) Mennesket vil bli pålagt store restriksjoner på bevegelsesfrihet.
9) Det vil bli skapt unike bosetningsområder for mennesket.
10) Mennesket vil bli drevet fra grislendte strøk for bosetting i megabyer for å frigi store landområder som Staten vil disponere.
11) Bosetting ute på landsbygda vil bli en umulighet.
12) Mennesket vil derfor heller ikke ha tilgang på å dyrke sine egne jordbruksprodukter i sine kjøkkenhager. Genmodifisert mat vil være implementert.
13) Barn vil bli skolert av Staten gjennom indoktrinering for å gjøre dem til villige instrumenter i fremtiden (dette er allerede i ferd med å lykkes).
14) Masse depopulasjon (avfolkning) for å kunne oppnå de mål som allerede er nevnt. Det er her snakk om at verdens befolkning skal reduseres med over 6 milliarder for at 1%-Eliten skal kunne være istand til å dominere verdensbildet.

                                                                                           ............................

KRISTUS er her.

Her er et lite knippe av advarslene han har gitt menneskeheten:  

 

Fordi menneskeheten står på randen av en verdenskrise av enorme proporsjoner, er det livsviktig at jeg, KRISTUS, kommer til alle som vil lytte.

 

Hvordan tiltrekke seg guddommelig hjelp i fremtiden for å stå styrket imot de redselsfulle konflikter som verden tilslutt vil komme i.

 

Kun ved å strebe mot en høyere visjon vil den fysiske verden bli reddet ifra total tilintetgjørelse. De ikke våkne vil sorgfullt høste ifra deres egen kaotiske og destruktive såing

(Understrekingen er myntet på våre myndigheter)

www.christsway.co.za

VÅKN OPP!

Status som Varsler:

Jeg har status som Varsler, og jeg forventer at jeg blir skjermet og holdt skadesløs. I og med at jeg har status som Varsler inn imot offentlig sektor og tvisteløsningssystemet, så er risikoen betydelig for gjengjeldelse fra en usynlig elite. Vi har alle sett i media de betydelige farer og ulemper varslere utsettes for når det varsles om kritikkverdige forhold innen sentrale og samfunnsviktige instanser.
 

Vennlig hilsen
 
Anders Pedersen
 
(Offisiell Varsler)
På vegne av Nasjonale Varslingsgruppe